ဖွဲ့စည်းပုံ

IWT Organization

(၁.၁.၂၀၂၂)ရက်နေ့ရှိ ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

အကြောင်းအရာ ဖွဲ့စည်းပုံ ခန့်ပြီး
အရာထမ်း ၂၇၃ ၉၂
အမှုထမ်း ၁၀၆၆၆ ၁၆၉၅
စုစုပေါင်း ၁၀၉၃၉ ၁၇၈၇