ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ သာမန် အသုံး စရိတ်ဖြင့် စစ်တွေ အခြေပြု ရေယာဉ်များ အတွက် ဒီဇယ်ဆီ (၁၈၀၀၀) ဂါလန်ကို ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့ရာ Petro & Trans Co., Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ သာမန် အသုံး စရိတ်ဖြင့် စစ်တွေ အခြေပြု ရေယာဉ်များ အတွက် ဒီဇယ်ဆီ (၁၈၀၀၀) ဂါလန်ကို ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခဲ့ရာ Petro & Trans Co., Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း။
 

tender

close-date-tender