ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ သာမန်အသုံး စရိတ်ဖြင့် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အင်ဂျင်ဝိုင် (SAE-40) (၂၅)ပေပါနှင့် ဂီယာဆီ(IGO-68)(၅) ပေပါကို ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူရာ TUNN STAR Co.,Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ သာမန်အသုံး စရိတ်ဖြင့် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော အင်ဂျင်ဝိုင် (SAE-40) (၂၅)ပေပါနှင့် ဂီယာဆီ(IGO-68)(၅) ပေပါကို ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါခေါ်ယူရာ TUNN STAR Co.,Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း
 

tender

close-date-tender