ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး မှ M.S Pipe(8”x10”x12”) (၂၄၀)မီတာကို ဝယ်ယူရန် The NAVSYS Co.,Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင် ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ‌တွန်းရေယာဉ်သစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တန်(၁၅၀၀)ကုန်တင် တွဲ(၂)စီး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်  လိုအပ် သော M.S Pipe(8”x10”x12”) (၂၄၀)မီတာကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ The NAVSYS Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

tender

close-date-tender