ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ Battery & Acid (150) AH (၄၀) လုံးကို ဝယ်ယူရန် Universal Tractor Co., Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း တွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော Battery & Acid (150)AH (၄၀)လုံး ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ Universal Tractor Co., Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

tender

close-date-tender