ပြည်တွင်းရေ​ကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၁၆−၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ထိ ရေယာဉ်သစ်များ တည်ဆောက်/လွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိမှု