ရခိုင်ဌာနခွဲ

ရခိုင်ဌာနခွဲရေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် ခုတ်မောင်းပုံ

စဉ်

ရေယာဉ်လမ်း

မိုင်

ခုတ်မောင်းပုံ

အသုံးပြု ရေယာဉ်

ဆိုက်ကပ် ထွက်ခွာ တံတား

ထွက်

ချိန်

ခရီးဆုံးသို့ ခန့်မှန်း ရောက်ချိန်

ခရီးဆုံးမှ ထွက်ချိန်

ခန့်မှန်း ရောက် ချိန်

အဆန် ရက်

အစုန် ရက်

၁။

စစ်တွေ-မြေပုံ-ကျောက်ဖြူ

၁၂၈

ယာယီရပ်နား

ကစ္ဆပနဒီ-၁

စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်း

၀၆:၃၀

၁၄:၀၀

၀၇:၀၀

၁၄:၀၀

၂။

စစ်တွေ-ကျောက်ဖြူ (ကမ်းရိုးတန်းတိုက်ရိုက်)

၁၂၈

ယာယီရပ်နား

ကစ္ဆပနဒီ-၃

စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်း

၀၆:၃၀

၁၃:၀၀

၀၇:၀၀

၁၃:၀၀

၃။

စစ်တွေ-ဘူးသီးတောင်

၈၀

ယာယီရပ်နား

အောင်တံခွန်၁/၇

စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်း

၀၆:၃၀

၀၅:၃၀

ဝ၇:၀ဝ

၀၅:၃၀

၄။

ကျောက်တော်-ပလက်ဝ

၄၀

ယာယီရပ်နား

ရေနယား-၁/ ရေဘဝဲ-၄

ကျောက်တော်

၀၇:၃၀

၀၃း၃၀

၀၇:၃၀

၀၃:၃၀