ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ရေယာဉ်တွင်အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော Spares for DONG FENG 6135 JZL Ca Engine (1 Lot)ကို တင်ဒါခေါ်ယူရာ THE NAVSYS Co; Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း။

 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုငွေဖြင့် ရေယာဉ်အင်ဂျင် စက်ပြုပြင်ရာတွင် လိုအပ်သော Spares for DONG FENG 6135 JZL Ca Engine (1 Lot)ကို တင်ဒါခေါ်ယူရာ THE NAVSYS Co; Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေညာခြင်း။

 

close-date-tender