ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွက်လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ တတိယသုံးလပတ်အတွ၍်း တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ(ဒီဇယ်ဆီ)နှင့် စက်ဆီ/ချောဆီများကို သာမန်အသုံးစရိတ် (မြန်မာကျပ်ငွေ)တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရန် ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာခေါ်ယူခြင်း။

close-date-tender