စီမံဌာနခွဲ

စီမံရေးရာဌာန၊ စီမံဌာနခွဲကို လ/ထအထွေထွေမန်နေဂျာ တစ်ဦးက တာဝန်ခံကွပ်ကဲပြီး အောက်ပါ ဌာနစု၊ ဌာနစိတ်များဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါသည်-

စီမံလုပ်သားဌာနစု

(က) စီမံဌာနစိတ်
( ခ) လုပ်သားဌာနစိတ်

အထွေထွေဌာနစု

(က) အထွေထွေဌာနစိတ်
( ခ) ကွန်ပျူတာဌာနစိတ်

စီမံလုပ်သားဌာနစု

(က) စီမံဌာနစိတ်

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ စီမံကိန်းလျာထားချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ လစဉ်အစီအရင် ခံစာများ၊ GDPနှင့် ပတ်သတ်သည့် အစီအရင်ခံစာများ၊ ရေယာဉ်ဟောင်းများ အသုံးမလိုပစ္စည်းဟောင်းများ ထုခွဲရောင်း ချခြင်းနှင့် စစ်ဆေးချက်များ၊ အတွင်းစာရင်းစစ်ဌာနခွဲ၏ စစ်ဆေးတင်ပြချက်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန မှုခင်း များ၊ ရေယာဉ်ရေးဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သတ် သည့် မှုခင်းများ စသည်ဖြင့်တို့ကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရ ပါသည် ။

(ခ) လုပ်သားဌာနစိတ်

ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများဖြစ်သောအလုပ်ခန့်ထားခြင်း၊နှုတ်ထွက်ခြင်း၊ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း ၊လျော့ချခြင်း ၊ပြောင်းရွှေ ့ခန့်ထားခြင်း ကိစ္စရပ်များ၊ ခွင့်ကိစ္စများ၊ ပင်စင်နှင့်လုပ်သက် ဆုငွေ ဆိုင်ရာကိစ္စ၊ လူမှုဖူလုံရေးကိစ္စများ၊ ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေး ကိစ္စများ နိုင်ငံခြားသို့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စေလွှတ်ခြင်း ကိစ္စများ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်နှင့် အခြားဌာနများမှ ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများသို့ သင်တန်းစေ လွှတ်ရေးကိစ္စများအစရှိသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်ရပါသည် ။

အထွေထွေဌာနစု

(က) အထွေထွေဌာနစိတ်

အထွေထွေဌာနစိတ်သည် ရုံးချုပ် ဗဟိုစာပေးစာယူကိစ္စ အစည်းအဝေးနှင်‌့အစည်းအဝေးဧည့်ခံစရိတ်ကိစ္စများ၊ လက်နှိပ်စက်/ စက်ကူး စက်များ ဝယ်ယူရေးပြင်ဆင်ရေး ကိစ္စများ၊ ရုံးချုပ်လုံခြုံရေး တာဝန်ချထားခြင်းကိစ္စ၊ အထွေထွေလုံခြုံရေးကိစ္စ၊ ဗဟိုစာပေး စာယူနှင့် အထွေထွေကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရပါသည် ။

(ခ) ကွန်ပျူတာဌာနစိတ်

ကွန်ပျူတာဖြင့်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် လိုအပ်သည့် စာရင်းဇယားများကို လုပ်ငန်းနှင့် ကိုက်ညီသော Programme များ ရေးသားစီစဉ်ခြင်း၊ ရုံးချုပ် ကွန်ပျူတာ Hardware များ၊ Network များပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင် ရွက်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ E-Government ကိစ္စများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဌာန အကြီးအကဲ၏ လမ်းညွှန်မှုခံယူ၍ လိုအပ် သည်များကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရ ပါသည်။ ထို့အပြင် ကွန်ပျူတာပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှု ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ကိုလည်း တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ပါသည် ။