မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် ခုတ်မောင်းပုံ

စဉ်

ရေယာဉ်လမ်း

မိုင်

ခုတ်မောင်းပုံ

အသုံးပြု ရေယာဉ်

ဆိုက်ကပ်/ ထွက်ခွာ တံတား

ထွက်ချိန်

ခရီး အဆုံးသို့ ခန်မှန်း ရောက်ချိန်

ခရီးအဆုံးမှ ထွက်ချိန်

ခန့်မှန်း ရောက်ချိန်

အဆန် ရက်

အစုန် ရက်

၁။

ရန်ကုန်-ဒလ

တစ်နေ့ ( ၄၀)ခေါက်

ချယ်ရီ-၁/၂/၃

ပန်းဆိုးတန်း

 

 

 

 

 

 

၂။

ဝါးတန်း-ဒလ(ယာဉ်)

တစ်နေ့ (၁၂)ခေါက် 

ရိုရို-၂/၃/၅

ဝါးတန်း-ဒလ

 

 

 

 

 

 

၃။

ရန်ကုန်-ခနောင်တို

တစ်နေ့ (၁)ခေါက်

တီ/အက်စ်

လမ်းသစ်

 

 

 

 

 

 

၄။

လပွတ္တလုပ်-ရေပေါ်ကြီး

တစ်နေ့ (၂)ခေါက်

ဇက်-၁၁၇

လပွတ္တလုပ်

 

 

 

 

 

 

၅။

ရန်ကုန်-ကျုံမငေး

၁၁၈

နှစ်ပတ် (၁)ခေါက်(စနေ)

တီ/အက်စ်

ကိုင်းတန်း-၂

၁၆:ဝ၀

၁၅:၀၀

၁၈:၀၀

၁၃:ဝ၀

၆။

ရန်ကုန်မြစ်တွင်း (အပျော်စီး)

 

 

တေဇ/တိုးပွား

 

 

 

 

 

 

 

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ ပန်းဆိုးတန်း-ဒလ ပြေးဆွဲသည့်အချိန်စာရင်း

စဉ်

ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

ဒလဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

0530

0600

0600

0620

0620

0640

0640

0700

0700

0720

0720

0740

0740

0800

0800

0820

0820

0840

၁၀

0840

0900

၁၁

0900

0920

၁၂

0920

0940

၁၃

0940

1000

၁၄

1000

1020

၁၅

1020

1040

၁၆

1040

1100

၁၇

1100

1120

၁၈

1120

1140

၁၉

1140

1200

၂၀

1200

1220

၂၁

1220

1240

၂၂

1240

1300

၂၃

1300

1330

၂၄

1330

1400

၂၅

1400

1420

၂၆

1420

1440

၂၇

1440

1500

၂၈

1500

1520

၂၉

1520

1540

၃၀

1540

1600

၃၁

1600

1620

၃၂

1620

1640

၃၃

1640

1700

၃၄

1700

1720

၃၅

1720

1740

၃၆

1740

1800

၃၇

1800

1820

၃၈

1820

1840

၃၉

1840

1900

၄၀

1900

1930

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ ဝါးတန်း-ဒလ(ယာဉ်ကူးတို့) ပြေးဆွဲသည့်အချိန်စာရင်း

စဉ်

ဒလဇက်ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

ဝါးတန်း ဇက်ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာချိန်

၀၆:၃၀

၀၇:၃၀

၀၈:၀၀

၀၉:၀၀

၀၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၁:၀၀

၁၁:၀၀

၁၂:၃၀

၁၂:၀၀

၁၃:၀၀

၁၃:၃၀

၁၄:၀၀

၁၄:၀၀

၁၅:၀၀

၁၅:၀၀

၁၅:၃၀

၁၆:၃၀

၁၀

၁၇:၀၀

၁၇:၀၀

၁၁

၁၈:၀၀

၁၈:၀၀

၁၂

၁၈:၄၅

၁၈:၄၅

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲရှိ ရန်ကုန် - ခနောင်တို ခရီးလမ်း အား ယာယီပိတ်ထားပါသည်။