ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ (၂၀၂၀ - ၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်း(၁၀)မျိုးဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း

 

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၀-၂၀၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း(၁၀)မျိုးကို ဝယ်ယူ ရန် ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာခေါ်ယူခြင်း။

 

close-date-tender